Psycholog szkolny

Psycholog – mgr Roman Kacprzak

Godziny pracy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11.30 - 15.00
budynek A

08:00 -12:30
budynek B

08.00 - 12.00
budynek A

08.00 - 12.00
budynek B

08:00 -12:00
budynek B

Ukończyłem WSFiZ w Warszawie – specjalność psychologia przedsiębiorczości i zarządzania oraz studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Psychologii Dziecka. Jestem w trakcie Certyfikacji Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego przy WTTS w Poznaniu.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań psychologa należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
9) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
10) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:
• dyrekcją szkoły,
• rodzicami,
• nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
• nauczycielami i pracownikami innych szkół,
• poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
• poradniami specjalistycznymi,
• innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:
• działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu
(wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów),
• pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin,
• psychoedukacja i psychoprofilaktyka,
• wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.


Chcesz porozmawiać o swoich problemach,
Masz trudności w nauce
Wiesz o kłopotach innych, ale nie wiesz jak pomóc

PRZYJDŹ. POSTARAMY SIĘ CI POMÓC.