O szkole

Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF w Turku otrzymała status prawny i rozpoczęła swoją działalność 1 września 1993 roku.
Obecnie jest placówką nowoczesną, dysponującą dwoma budynkami, znajdującymi się na Osiedlu Wyzwolenia 7A oraz przy  ul. Broniewskiego 5. 
 
  
Os. Wyzwolenia 7A                                                                                                       ul. Broniewskiego 5
 
W szkole zatrudnionych jest 100 nauczycieli.
 
Grona pedagogiczne
 
Wyróżnia nas doskonała baza lokalowa. Budynki są funkcjonalne, dostosowane dla osób niepełnosprawnych: duża aula, przestronne korytarze, szerokie schody, winda, podjazd dla niepełnosprawnych.
 
 
Osobne skrzydło wydzielone dla najmłodszych uczniów daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
 
 
Dysponujemy 50 izbami lekcyjnymi bogato wyposażonymi w pomoce naukowe i sprzęt audiowizualny.
 
pracownia informatyczna  pracownia informatyczna
 
pracownia chemiczna  pracownia muzyczna
 
  
 
 
Obowiązkowymi językami nauczanymi w szkole są język angielski i język niemiecki.
 
  
pracownie językowe
 
Przestronne sale gimnastyczne oraz salka lustrzana – baletowa i siłownia pozwalają doskonalić umiejętności sportowe naszych uczniów.
 
  
 
 
Kompleksy Boisk sportowych  Orlik 2012 oraz plac zabaw Radosna Szkoła dają możliwość prowadzenia atrakcyjnych zajęć na świeżym powietrzu.
 
  
 
 
W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła proponuje bogatą i atrakcyjną ofertę kół zainteresowań. Uczniowie spotykają się ze swoimi nauczycielami zarówno w szkole jaka i poza nią rozwijając swoje uzdolnienia i pasje.  
 
Uczniom, którzy mają problemy w nauce, zapewniamy dodatkową pomoc nauczycieli. W tym celu prowadzone są zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zapewniamy profesjonalną pomoc pedagoga i psychologa.
 
W szkole funkcjonują przyjazne dzieciom, dobrze wyposażone świetlice, które zapewniają opiekę oraz umożliwiają alternatywny sposób spędzenia czasu po zajęciach lekcyjnych. W ramach stowarzyszenia Azyl w szkole działa także świetlica profilaktyczno-wychowawcza.
 
Biblioteki dysponują ciekawym księgozbiorem, a czytelnie z Internetowym Centrum  Multimedialnym wyposażone są w 14 stanowisk komputerowych oraz drukarkę i ksero do dyspozycji uczniów.
 
  
 
Blok żywieniowy z kuchnią i stołówką zapewnia zdrowe i zbilansowane posiłki.
 
W szkole znajduje się gabinet logopedyczny oraz gabinet terapii metodą EEG Biofeedback.
 
Pomoc pielęgniarską oraz promocję zdrowia świadczy gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej.
 
 
W szkole nie tylko uczymy się, ale także rozwijamy się artystycznie i kulturalnie. Uczestniczymy w przedstawieniach teatralnych. Sami tworzymy teatr.
 
  

 
Podziwiamy piękno naszego kraju oraz poznajemy jego historię, chętnie spędzając czas poza budynkami szkoły.  Uczestniczymy w  wycieczkach, zielonych i białych szkołach.
 
 
Odwiedzamy naszych zagranicznych sąsiadów. Utrzymujemy bliskie kontakty z zaprzyjaźnioną szkołą w Wiesmoor, a uczniowie corocznie uczestniczą w międzynarodowej wymianie.
 
 
Wspaniale bawimy się na szkolnych, dyskotekach i balach.
 
Uczestniczymy w apelach i uroczystościach szkolnych, prezentując nasze talenty wokalne, taneczne i recytatorskie.
 
Lubimy spędzać czas na rodzinnych festynach i piknikach.
 
 
Rozwijamy nasze umiejętności i odnosimy liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach i turniejach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. 
 
Piątka jest placówką opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowaniu uczniów, rodziców i innych pracowników szkoły w kształtowanie jej wizerunku.  Integrujemy środowisko lokalne oraz współpracujemy z wieloma instytucjami z terenu naszego miasta i okolic. Pracująca w szkole kadra nauczycielska wprowadza nowoczesne techniki oraz metody kształcenia i oceniania, wdraża programy własne oraz innowacje pedagogiczne. 
 
Hasłem przyświecającym nauczycielom i uczniom w codziennej pracy i nauce jest napis na pomniku – kamieniu uroczyście odsłoniętym w dniu nadania szkole imienia UNICEF: 
 

Dajemy dzieciom świat, lepszy świat, dajemy dzieciom słońce