Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?
Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań. 
 
Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?
Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.
 
Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie? 
Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:
 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.
W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:
 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice;
 • inni pracownicy szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.
Jakie były początki Szkoły Promującej Zdrowie w Polsce?
Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch ten rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Wspólnym patronatem akcji jest Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i  Komisja Europejska.
 
Nasza szkoła jest miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje liczne działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia, uczy się,  jak zdrowiej i lepiej żyć. Podstawą dobrego samopoczucia we wszystkich sytuacjach życiowych jest świadome podejście do zdrowia  jako wartości bezcennej. Przystąpienie do sieci Szkół Promujących Zdrowie da możliwość poszukiwania różnych dróg w osiąganiu celu, jakim jest zdrowie fizyczne i psychiczne. Jesteśmy zdania, że edukacja zdrowotna jest ważnym elementem nauczania. Dlatego też staramy się promować zasady zdrowego stylu życia.
 

 

Trzymaj formę